Centrum voľného času Svit, Hviezdoslavova 268/ 32, 059 21 Svit,

                   Tel.č.: 052/ 7756164,  0907 979 155,  e-mail: cvc@svit.sk

Centrum voľného času vo Svite

Vás pozýva na

      OLYMPIÁDU   ANGLICKÉHO  JAZYKA

                     pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ

 

                                                  Propozície

 

Miesto:            Centrum voľného času vo Svite, Hviezdoslavova 32

                        (veľká zasadačka vbudove Mestského úradu vo Svite pri autobusovej stanici)

 

Kategórie:      3. ročník  ZŠ      23.máj 2017      o 8,30 hod.

                        4. ročník  ZŠ      23. máj 2017     o 8,30 hod.

                        5. ročník  ZŠ      24. máj 2017     o 8,30 hod.

 

Účastníci:      žiaci a žiačky 3., 4. a 5. roč. ZŠ – 5 účastníci v každej kategórii

 

Prezentácia:     8,00 – 8,30 hod.

 

Priebeh:       1.    Test:  počúvacia a písomná časť

2.    Vyhodnotenie

 

Hodnotenie:    Súťaž hodnotí odborná porota.

Súťaž je miestna nepostupová.

V každej kategórii budú prví traja odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Organizačné pokyny: 

  -  cestovné hradí vysielajúca organizácia,

  –  vyplnenú prihlášku zasielajte do 19. mája 2017

  -  prihlásiť sa môžete zaslaním prihlášky elektronicky.

 

 

Vybavuje:   Andrea Michliková                                                             Mgr. Silvia Oleníková

riaditeľka CVČ